بسم رب الحسین
حسود ها همه از دودمان قابیلند
هنوز آدم حوا به سوگ هابیلند
زکاهنان و زلیخا و مصر و زندانش
نکرده ظلم به یوسف کسی چو اخوانش
چه دست ها شده بسته از این حسادت ها
چه سینه ها که شکسته همین حسادت ها
چه لاله ها شده پر پر از این جهالت ها
بریده شد چقدر سر از این جهالت ها
تمام طایفه ها زخمی از همین ایلند
که جای ابرهه کشتن پی ابابیلند
سپاه ابرهه امروز فوج فوج آید
گذشته دوره فیل و سوار بر موج آید
شده است هستیمان مورد تهاجمشان
همی ز شش جهت و هم ستون پنجمشان
بخوان که دشمن قرآن همه علم شده اند
علیه شیعه، همه کفر هم قسم شده اند
بخوان عزیز دلم با تمام دلتنگی
که دوره دوره جنگ است، جنگ فرهنگی
ادامه دارد...
شعر از حیدر توکلی
________________موضوع :
مذهبی ,