بسم الله الرحمن الرحیم

یکی را زنی صاحب جمال جوان در گذشت و مادر زن فرتوت به علت کابین در خانه متمکن بماند. و مرد از محاورت او به جان رنجیدی و از مجاورت او چاره ندیدی. تا گروهی آشنایان به پرسیدن آمدندش. ئی گفتا: چه گونه ای در مفارقت یار عزیز؟
گفت: نا دیدن زن بر من چنان دشوار نمی آید که دیدن مادر زن.
گل به تاراج رفت و خار بماند                                        گنج برداشتند و مار بماند
دیده بر تارک سنان دیدن                                              خوشتر از روی دشمنان دیدن
واجب است از هزار دوست بریدن                                     تا یکی دشمنت نباید دید
برچسب ها :
سعدی , 

موضوع :
فرهنگی ,  عمومی ,