بسم الله الرحمن الرحیم

در نظر قرآن بخل عاملی برای پیدایش ناسازگاری در خانواده هاست.
مثلا مرد از سر بخل به همسر خود نفقه نمی دهد و حتی به اواظهار علاقه هم نمی کند و زن هم در خانه داری و همسرداری و آراستن خود کوتاهی می کند. همین روحیه و رفتار، مانعی برای صلح در میان آنان می باشد.(نساء128/و اگر زنی ، از طغیان و سرکشی یا اعراضِ شوهرش ، بیم داشته باشد ، مانعی ندارد با هم صلح کنند ( و زن یا مرد ، از پاره ای از حقوق خود ، بخاطر صلح ، صرف نظر نماید. ) و صلح ، بهتر است اگر چه مردم ( طبق غریزه حبّ ذات ، در این گونه موارد ) بخل می ورزند. و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید ( و بخاطر صلح ، گذشت نمایید ) ، خداوند به آنچه انجام می دهید ، آگاه است ( و پاداش شایسته به شما خواهد داد ) .)
بخل همچنین عاملی برای کفران نعمت(نساء37/آنها کسانی هستند که بخل می ورزند ، و مردم را به بخل دعوت می کنند ، و آنچه را که خداوند از فضل ( و رحمت ) خود به آنها داده ، کتمان می نمایند. ( این عمل ، در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته ) و ما برای کافران ، عذاب خوارکننده ای آماده کرده ایم. )
و موجب کینه و بروز آن (محمد آیه 37 و 38/
37) چرا که هر گاه اموال شما را مطالبه کند و حتّی اصرار نماید ، بخل می ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می سازد! 
38) آری ، شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید ، بعضی از شما بخل می ورزند و هر کس بخل ورزد ، نسبت به خود بخل کرده است و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید و هر گاه سرپیچی کنید ، خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد پس آنها مانند شما نخواهند بود ( و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند )
 و ریشه نفاق(توبه آیه 76 و 77/
76) امّا هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید ، بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی برتافتند! 
77) این عمل ، ( روح ) نفاق را ، تا روزی که خدا را ملاقات کنند ، در دلهایشان برقرار ساخت. این بخاطر آن است که از پیمان الهی تخلّف جستند و بخاطر آن است که دروغ می گفتند)
و عاملی برای محرومیت از محبت خداست(نساء آیه 36 و 37/
36) و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر ، نیکی کنید همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان ، و همسایه نزدیک ، و همسایه دور ، و دوست و همنشین ، و واماندگان در سفر ، و بردگانی که مالک آنها هستید زیرا خداوند ، کسی را که متکبر و فخر فروش است ، ( و از ادای حقوق دیگران سرباز می زند ، ) دوست نمی دارد. 
37) آنها کسانی هستند که بخل می ورزند ، و مردم را به بخل دعوت می کنند ، و آنچه را که خداوند از فضل ( و رحمت ) خود به آنها داده ، کتمان می نمایند. ( این عمل ، در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته ) و ما برای کافران ، عذاب خوارکننده ای آماده کرده ایم)موضوع :
مذهبی ,  اجتماعی ,